مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی

دکتر مهدی سالم
مدیرعامل بنیاد رودکی